Opinnäytetyöt 

Liikkuva koulu -ohjelmassa on tehty eri alojen opinnäytetöitä Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoon sekä Åbo Akademiin.

Tammikuuhun 2014 mennessä valmistuneista pro gradu -tutkielmista on koottu kooste Liikkuvat koulut opinnäytteissä.

Liikkuva koulu -ohjelmassa valmistuneet pro gradu -tutkielmat

 1. Jarkko Aarnio 2014. 8.-9.-luokkalaisten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus ja muut harrastukset. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.

 2. Matias Aunio & Leevi Paavola. 2018. Ruutuajan muutokset 7. luokalta 9. luokalle ja sen yhteydet fyysiseen aktiivisuuteen, painoindeksiin ja vanhempien koulutustasoon. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. 

 3. Benjamin Bagger & Jimmy Holmqvist 2016. En jämförelse av fysisk aktivitet och orsaker till fysisk aktivitet mellan Action Power-elever och andra elever. Pro gradu i pedagogik. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.

 4. Johannes Björkqvist 2016. Skärmtid och fysisk aktivitet. En kvantitativ undersökning bland elever i årskurs 5‒6. Pro gradu i pedagogik. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.

 5. John Byman och Patrik Forsman 2012. Betydelsen av en personlig tränare for främjandet av fysisk aktivitet i grundskolans lägre klasser. Pro gradu i pedagogik. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.

 6. Ida Enqvist 2016. En jämförelse av elevers fysiska aktivitet och stillasittande under uteundervisning och traditionell undervisning. Pro gradu i pedagogik. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi. 

 7. Johnny Glasberg 2013. Elevers fysiska aktivitet och fritidsvanor. Pro gradu i pedagogik. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.

 8. Jaakko Haataja ja Jani Sarajärvi 2013. Nuorten fyysistä aktiivisuutta mittaamassa: liikuntaluokkalaisten ja normaaliluokkalaisten vertailu Polar Active -aktiivisuusmittareilla. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 9. Eero Haavisto & Emma Hanwell-Haavisto 2016. Miten välituntiliikunnasta coolimpaa? Yläkouluikäisten syitä välituntiliikkumiseen ja -liikkumattomuuteen. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto, Turun yksikkö.

 10. Venla Hakkarainen & Hanna Vuolteenaho 2016. Liikunnanopettajien suhtautuminen ja valmiudet liikunnallisen toimintakulttuurin luomiseen kouluissa. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto

 11. Juha Hiltunen ja Joonas Tursas 2013. Liikunnallinen toimintakulttuuri kouluihin - luokanopettajat osana koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.

 12. Christoffer Härus och Nina Korpisaari 2014. Skolpersonalens förhållande till elevers stillasittande och försök till minskat stillasittande under skoldagen. Pro gradu i pedagogik. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.

 13. Hannele Huuskonen 2014. Fyysisen aktiivisuuden ja työskentelytaitojen yhteydet koulussa 4. luokan oppilailla. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 14. Ida Hölttä 2013. Kun liikunta ei "uppoa" – liikunnan harrastamattomuuden syyt kuuden Liikkuva koulu -hankkeen koulun 7.- ja 8-.luokkalaisilla. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 15. Mari Ingerttilä ja Katja Jokikokko 2012. Millaiseksi koulu koetaan? Koulukokemuksia Liikkuva koulu –hankkeen kouluista. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 16. Pernilla Jansson 2013. Föräldrars betydelse för barns fysiska aktivitet. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 17. Annamari Jetsu. 2017. Oppilaat ylös penkeistä!: oppilaiden ja opettajan kokemuksia toiminnallisista opetusmenetelmistä 9-luokan biologian oppitunneilla. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

 18. Eemeli Jokinen ja Kai Lehtinen 2012. Karhulan koulun seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten poikien fyysisen kunnon yhteydet painoindeksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 19. Ioanna Kallio & Susanna Kivipelto 2017. Miltä MOVE tuntuu? 8.-luokkalaisten kokemuksia MOVE-mittauksesta. (linkki tiivistelmään) Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.

 20. Antti Karjalainen 2013. Rehtoreiden näkemykset ja koetut vaikutusmahdollisuudet kouluympäristön toimintakulttuurin liikunnallistamisessa. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 21. Sami Karlsson 2017. Elevers upplevelser av Move! –mätningar i årskurs 6–9. 2017. Pro gradu i pedagogik. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.

 22. Saila Kaukonen ja Jenni Lipsanen 2011. Välitunnit fyysisesti aktiivisemmiksi. Kasvatustiede / Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos / Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 23. Kimmo Kiuru. 2018. Mennäänkö sohva-aulaan lukemaan? Tapaustutkimus toiminnallisen oppimisympäristön kehittämishankkeesta. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

 24. Tomi Kukkonen ja Lauri Laherto 2015. Perhetekijöiden yhteys yläkoululaisten liikunta-aktiivisuuteen ja urheiluseuraharrastamiseen. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 25. Janne Kulmala & Ville Riihimäki 2017. Koulumatkan kulkutavan ja vapaa-ajan liikunnan yhteys viides- ja kahdeksasluokkalaisten fyysiseen toimintakykyyn. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.

 26. Henrik Lagerbohm & Matias Nylund 2014. Ungas motiv till fysisk aktivitet och inaktivitet. Pro gradu i pedagogik. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.

 27. Elina Latonen ja Tea Pajunoja 2012. Liikkuvatko oppilaat välitunneilla? Liikkuva koulu -hankkeessa mukana olleiden 4.-9.-luokkalaisten oppilaiden välituntiaktiivisuus. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 28. Johannes Latva & Lasse Virtaniemi 2014. 4.-6.-luokkalaisten liikunta-aktiivisuus ja muu vapaa-ajan vietto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.

 29. Erkko Laukia & Jenni Liiri 2014. Koulumatkaliikunnan yhteys 7.- ja 8.-luokkalaisten nukkumistottumuksiin ja aamupalan syömiseen. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 30. Valtteri Lahtinen & Jere Lehto 2017. Liikunta osana viihtyisää koulupäivää: yläkoululaisten liikkuminen välitunneilla ja kokemuksia kouluviihtyvyydestä. Liikuntapedagogiikan pro gradu –tutkielma. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto.

 31. Anna Leinonen 2016. X-breikkaamalla keskittymistä oppitunneille? Yläkoululaisten kokemuksia X-breikki-taukoliikuntapelistä ja liikunnan vaikutuksista oppimiseen. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 32. Tarja Lepo 2013. Liikuntakäyttäytyminen normaali- ja ylipainoisilla nuorilla: eroavaisuudet liikuntamäärissä, ruutuajassa sekä liikuntasyissä ja -esteissä. Liikuntalääketieteen pro gradu -tutkielma. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 33. Anniina Linnakoski & Mari Mäenpää 2016. Koulumatkan passiivisesti kulkevien syitä passiiviseen kulkemiseen. 4.‒9.-luokkalaisten koulumatkaliikunta. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.

 34. Aleksi Lonka ja Jan Westerholm 2015. Yläkouluikäisten nuorten fyysisen aktiivisuuden yhteydet tupakointiin ja alkoholinkäyttöön. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 35. Heikki Marjamaa ja Sami Myllymäki 2013. 1.-3.-luokkalaisten fyysinen aktiivisuus ja sosiaaliset suhteet. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 36. Juho Mattila 2014. Liikunta-aktiivisuus 5.- ja 6.-luokkalaisilla oppilailla: katsaus Liikkuva koulu -hankkeen oppilaiden liikuntakäyttäytymiseen. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 37. Maija Mörsky 2014. Yhteistyö ja yhteisen ymmärryksen luominen Liikkuva koulu -ohjelmaan osallistuvassa yläkoulussa. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 38. Sini Nevalainen & Elisa Suomi 2016. Peruskoulun opettajien kokemuksia ActionTrackin opetuskäytöstä. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto, Turun yksikkö.

 39. Jenna Nieminen 2015. ActionTrack kuudennen luokan matematiikan opetuksessa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, Turun yliopisto.

 40. Kaisa Nissilä ja Essi Ylikoski 2011. Koulun liikunnallinen toimintakulttuuri ja 4.-6.-luokkaisten fyysinen aktiivisuus kahdessa alakoulussa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, Oulun yliopisto.

 41. Emmi Nissinen 2015. Fyysinen aktiivisuus, ruutuaika sekä tuki- ja liikuntaelimistön kipuoireet 7.- ja 8.-luokkalaisilla. Liikuntalääketieteen pro gradu -tutkielma. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 42. Emmi Nummelin 2015. Vanhempien elintapojen yhteydet alakouluikäisten fyysiseen aktiivisuuteen vapaa-ajalla. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 43. Jonas Nygård och Tomas Smedman. Verklig, observerad och upplevd elevaktivitet under gymnastiklektioner. Pro gradu i pedagogik. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.

 44. Laura Pajunen 2015. Liikuntavammat koulussa. 4.–7.-luokkalaisille liikunnan yhteydessä sattuneet tapaturmat ja vammat koulupäivän aikana. Liikuntalääketieteen pro gradu -tutkielma. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 45. Samu Perälä ja Jukka Pispala 2015. Koulukiusaamisen yhteys fyysisen aktiivisuuden määrään sekä vapaa-ajan liikuntamotiiveihin 8.- ja 9.-luokkalaisilla. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 46. Anna Rautarae ja Jenni Salo 2012. Mikä saa nuoret liikkumaan? Liikuntamotivaation yhteys liikunnan harrastamiseen kuuden Liikkuva koulu -hankkeen koulun 7. ja 8. luokkalaisilla. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 47. Laura Rättyä ja Hanna Vesala 2013. Nukkuvatko liikkuvat nuoret muita paremmin? Liikkuva koulu -hankkeessa mukana olleiden 8.- ja 9.-luokkalaisten fyysisen aktiivisuuden yhteys nukkumistottumuksiin, väsymykseen ja uniongelmiin. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 48. Jussi Saarinen 2012. Liikuntapelit osaksi koulun liikuntaa? Videopelitutkimus Jyrängön alakoulussa. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 49. Sam Sahlberg 2015. Yläkoululaisten liikuntaharrastukset ja riittävän fyysisen aktiivisuuden saavuttaminen. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto

 50. Maija Salonen & Severi Salonen 2014. Kahdeksasluokkalaisten fyysinen aktiivisuus ja sosiaaliset suhteet Liikkuva koulu -hankkeen koulussa vuosina 2011, 2012 ja 2013. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 51. Mari Salonen 2012. Vanhempien ja perheen liikunta sekä vanhempien asenteen yhteys lasten liikunta-aktiivisuuteen. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 52. Natalia Saraste & Elisa Soronen 2017. Liikuntaopo tukemassa inaktiivisten tyttöjen liikunnan lisäämistä. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto.

 53. Susanna Savijoki 2016. Välitunneille liikunnan riemua: kahdeksasluokkalaisten tyttöjen fyysisen aktiivisuuden mahdollistavat ja estävät tekijät välitunneilla. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 54. Jyri Soukka 2012. Fyysisen aktiivisuuden yhteys viihtymiseen Liikkuva koulu -hankkeen yläkoulussa. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto.

 55. Soile Strandman 2012. Kiihtyvyysantureiden vertailu fyysisen aktiivisuuden mittaamisessa alakouluikäisillä. Liikuntafysiologian pro gradu -tutkielma. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto.

 56. Anna-Maria Ståhlberg & Julius Laukka 2016. Yläkoululaisten fyysinen aktiivisuus, viihtyminen ja suhtautuminen koulun järjestämäään liikuntakerhotoimintaan. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 57. Petra Sundell 2014. Lisää liikuntaa koulupäivään. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto. 

 58. Soili-Iiris Taivainen 2016. "Että välissä tehhään muutaki ko vai perus oppitunnit": VOIMAA! Pellon perusopetuksen Liikkuva koulu -toiminta. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

 59. Meija Teittinen 2017. 7.-luokkalaisten unelmien liikuntatunti. (linkki tiivistelmään) Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.

 60. Mia-Mari Tolonen 2013. Toimintakulttuuri Liikkuvassa koulussa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, Oulun yliopisto.

 61. Tiina Tontti 2017. Opettajan verkostot ja toimijuus. Yhteysopettajan kokemuksia liikuntaverkostotyöstä ja toimijuudestaan koulupäivän liikunnallistamisessa. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.

 62. Joonas Toskala 2017.Yläkoulun liikunnanopettajien kokemuksia koulupäivien liikunnallistamisesta. (linkki tiivistelmään) Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.

 63. Emilia Virtanen 2016. ActionTrack oppimisympäristönä kuudennen luokan matematiikan opetuksessa. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto, Turun yksikkö.

 64. Heini Wennman 2012. Habitual physical activity and heart rate variability in 12-year old children. Liikuntafysiologian pro gradu –tutkielma. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto.

 65. Taru Yläoutinen ja Marja-Leena Yrjönen 2012. Liikkuva koulu – opettajien tietoisuus hankkeesta ja näkemyksiä koulupäivän liikunnallistamisesta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.

Muut aiheeseen liittyvät opinnäytetyöt

 1. Tuomas Ali-Hokka 2018. X-breikki yläkoulun englannin opetuksessa – pedagoginen tuote. Kasvatustieteen aineopintojen seminaarityö. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.
 2. Jaakko Aninko 2015. Toiminnallinen opettaminen oppimiskokemuksen ja sisäisen motivaation rakentaja alakoulussa. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto.
 3. Patrik Ansa 2020. Fysisk aktivitet som en del av undervisningen - En kartläggning av klasslärares syn på lärande och erfarenheter av Skolan i rörelse. Pro gradu-avhandling i pedagogik. Magisterprogrammet i pedagogik, Helsingfors universitet.
 4. Sari Asikainen 2013. Liikunnallinen koulu ei sammaloidu. Opettajat alakoulun liikunnallisuuden rakentajina. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Itä-Suomen yliopisto.
 5. Elsa Havas 2016. "We need New Zealand Schools on the Move programme": Report and analysis how was the Finnish Schools on the Move programme accepted in New Zealand. Bachelor’s Thesis. Degree Programme in Sports and Leisure Management, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu.
 6. Mikael Kalliokoski & Topi Myllynen 2018. "No ettei vaan seisoskelis ja tuijottas kännykkää, vaan leikkis muitten kanssa." – Tapaustutkimus viidesluokkalaisten oppilaiden välitunti- ja välituntiliikuntakokemuksista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Filosofinen tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto.
 7. Terhi Kauppila 2015. Fyysistä aktiivisuutta lisäävän teemaviikon järjestäminen kouluissa. Opettajien kokemuksia Jyväskylän Täydellinen kouluviikko -hankkeesta keväällä 2014. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.
 8. Veera Leino 2017. Schools on the Move -opas. Raportti englanninkielisen oppaan toteutuksesta Liikkuva koulu -ohjelman vientiin kansainvälisille markkinoille. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu.
 9. Sampo Pasanen & Teemu Rajala 2016. Liikuntaläksykokeilu yläkoulun valinnaiskurssilla. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto, Rauman yksikkö.
 10. Lauri Pentinmäki & Jukka Koivisto 2016. Liikkumalla terveeksi – Liikuntainterventioiden vaikutus kouluikäisten ylipainoisten lasten (6–12v.) painonhallinnassa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Fysioterapian koulutusohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 11. Sanna Röntynen 2017. Oppilasnäkökulmia välituntiliikunnan vaikutuksista – Kirkkonummen Liikkuva koulu -hanke. Sosiaalialan koulutusohjelma, Laurea-ammattikorkeakoulu.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.