Näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen mittaamiseen ja tulosten tulkintaan

Näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen mittaamiseen ja tulosten tulkintaan -raportin tavoitteena on antaa kokonaiskuva kaikille, jotka tulkitsevat liikkumisen mittaustuloksia ja hyödyntävät niitä liikkumisen edistämisessä. Raportti tarjoaa näkökulmia myös siihen, millä eri tavoilla liikkumissuosituksen toteutumista voi mitata ja mitä tuloksia tulkittaessa tulisi ottaa huomioon.

PDF icon Lataa (2.25 MB)

Näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen mittaamiseen ja tulosten tulkintaan -materiaalin kansi

Riksomfattande nätverk som stöd för skolornas verksamhet

Riksomfattande nätverk som stöd för skolornas verksamhet. Utveckling av programmet Skolan i rörelse och spetsprojektets genomförande.

I publikationen granskas genomförandet av programmet Skolan i rörelse som en del av spetsprojektet och programmets utvidgande till hela landet. Syftet med publikationen är att beskriva det som gjorts och rita upp en helhetsbild av programmet som eftersträvar aktivare och trivsammare skoldagar.

PDF icon Lataa (9.5 MB)

Valtakunnallinen verkosto koulujen toiminnan tukena. Liikkuva koulu -ohjelman kehittyminen ja kärkihankkeen toteutus.

Julkaisussa tarkastellaan Liikkuva koulu -ohjelman toteutusta osana kärkihanketta ja ohjelman laajenemista valtakunnalliseksi. Julkaisun tarkoituksena on kuvata tehtyä ja piirtää kokonaiskuvaa aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä tavoittelevasta ohjelmasta. Lisäksi julkaisun tarkoituksena on kuvata hyviä käytäntöjä ja kitkakohtia, joihin ohjelma on törmännyt toiminnan eri tasoilla.

PDF icon Lataa (7.89 MB)

Vuosien 2007–2016 tilastoitujen koulumatkaonnettomuuksien tarkastelu

Selvityksessä tarkastellaan moottoriajoneuvojen kanssa sattuneita, loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneita koulumatkaonnettomuuksia ikäluokittain ja kulkutavoittain luokiteltuna. Tämän selvityksen tulokset auttavat hahmottamaan eri kulkumuotojen riskejä koulumatkoilla liikuttaessa. Selvityksessä on tarkasteltu 6–16-vuotiaille koulumatkoilla vuosina 2007–2016 tapahtuneita liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sekä liikennevakuutuksesta korvattuja henkilövahinkoja.

Selvityksestä on tehty tiivistelmä Koulumatkojen turvallisuus.

PDF icon Lataa (2.1 MB)

Opas matkalle Liikkuvaksi kouluksi

Oppaan tarkoituksena on helpottaa matkantekoa Liikkuvaksi kouluksi ja tarjota koulujen kehittämistyölle monia erilaisia reitinvalinnan mahdollisuuksia. Rekisteröityneet Liikkuvat koulut saavat oppaan postitse. Oppaan verkkoversiosta löytyy suoria linkkejä videoihin, materiaaleihin, ideoihin ja verkkosivustoille.

PDF icon Lataa (7.23 MB)

Kohti aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Liikkuva koulu -ohjelman väliraportti 1.8.2015–31.12.2016

Julkaisussa tarkastellaan Liikkuvien koulujen toiminnan kehittymistä vuosina 2015–2016 sekä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden suunnassa etenemistä. Tiedot on koottu saatavilla olevista seuranta- ja tutkimusaineistoista. Tarkempia tietoja löytyy julkaisun liitteistä.

Kieliversiot:
Mot aktivare och trivasammare skoldagar. Mellanrapport 1.8.2015 - 31.12.2016 on programmet Skolan i rörelse.
Towards more active and pleasant school days. Interim report on the Finnish Schools on the Move programme 1 August 2015-31 December 2016

Väliraportin liitteet löytyvät osoitteesta liikkuvakoulu.fi/valiraportti

PDF icon Lataa (5.47 MB)

Liikkuvat koulut kunnassa: SWOT-analyysi Liikkuva koulu -toiminnan vauhdittajista ja sudenkuopista

Julkaisussa analysoidaan prosessia, jossa kunnan kouluissa ryhdytään Liikkuva koulu -toimintaan ja kunnan rakenteet ja toimet joko edistävät tai estävät tätä. Taustalla on kevään 2014 kysely ohjelmavaiheen kokeilukunnille sekä koko Liikkuva koulu -ohjelman seuranta-aineisto (2012–15). Analyysin tarkoituksena on auttaa tarkastelemaan Liikkuva koulu -toimintaa omassa kunnassa ja löytämään uusia, kouluja tukevia ratkaisuja.

PDF icon Lataa (1.79 MB)

Liikkuva koulu -kokeilukunnat 2012–15: Vakiintuuko toimintakulttuuri?

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti 17 Liikkuva koulu -kokeiluhanketta eri puolilla Suomea vuosina 2012–15. LIKES-tutkimuskeskus seurasi kokeilukuntien Liikkuva koulu -prosessia kolmen vuoden ajan. Julkaisussa on kuvattu jokaisen kokeilukunnan Liikkuva koulu -prosessia ja toimintakulttuurin vakiintumisen ehtoja.

PDF icon Lataa (4.67 MB)

So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajat kouluissa: Kevään 2015 työpajojen arviointi

Kansallisbaletin ja Suomalaisen Balettiseurueen yhteistyössä toteuttaman So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajan tarkoituksena on innostaa 5.–9.-luokkalaisia tanssimaan ja liikkumaan. Kouluille tarjottava työpaja yhdistää klassista balettia ja street-lajeja. Kevään 2015 työpajojen arviointiraportti on julkaistu lokakuussa 2015.

PDF icon Lataa (1.35 MB)

Viihtyvyyttä ja työrauhaa

Koulun henkilökunnan kokemukset ja näkemykset liikunnallisen toimintakulttuurin edistämisestä koulussa. Tammikuussa 2013 julkaistussa raportissa tarkastellaan koulujen henkilökunnan kokemuksia Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheesta ja näkemyksiä liikkumisen lisäämisestä koulupäivään.

PDF icon Lataa (1.86 MB)

Oppilaiden fyysinen aktiivisuus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen tutkimusraportista muodostuu kuva koululaisten liikkumattomasta ajasta ja passiivisuuden purkamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

PDF icon Lataa (1.56 MB)

Puolapuut, kiipeilytelineet, sählymailat, skeittirampit, tanssipelit...

Koulujen liikuntavarustus ja -puitteet Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen kouluissa

Joulukuussa 2012 julkaistussa raportissa on selvitetty Liikkuva koulu -pilottivaiheen koulujen käytössä olevat liikuntatilat, liikunnanopetuksessa käytössä olevat välineet, välituntiliikunnan välineet sekä koulujen piha-alueen tarjoamat mahdollisuudet välituntiliikuntaan.

PDF icon Lataa (661.29 KB)

Matkalla kouluun: peruskoululaisten koulumatkat ja aktiivisten kulkutapojen edistäminen

Tutkimusraportissa kuvataan suomalaisten peruskoululaisten koulumatkojen kulkemista ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kootaan yhteen aihepiiriin liittyvää tietoa. Lisäksi raportissa tarkastellaan koulumatkaliikunnan edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja pohditaan strategioita aktiivisen liikkumisen lisäämiseksi.

PDF icon Lataa (2.39 MB)

Liikkuvat koulut opinnäytteissä

Koosteessa esitellään kaikki tammikuuhun 2014 mennessä valmistuneet pro gradu -tutkielmat, jotka on tehty Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa (2010–2012) kerättyä aineistoa hyödyntäen. Esiteltävät 26 tutkielmaa ovat 41 opiskelijan ja 13 ohjaajan yhteistyön tulos neljästä eri yliopistosta. Esitettävät tulokset ja johtopäätökset ovat opiskelijoiden tulkintoja.

PDF icon Lataa (2.62 MB)

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen 2010–2012 loppuraportti

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa 21 paikallista hanketta aloitti toimintansa syksyllä 2010. Pilottivaihe jatkui kevääseen 2012. Julkaisussa tarkastellaan hankkeiden toimintaa, tutkimuksen ja seurannan tuloksia sekä Liikkuva koulu -kokonaisuutta.

PDF icon Lataa (1.76 MB)

Liikkuva koulu -hankkeen pilottivaiheen väliraportti

Julkaisussa tarkastellaan pilottivaiheen hankkeiden käynnistymistä, toimintamuotoja ja ensimmäisiä tutkimustuloksia. Lisäksi kuvataan Liikkuva koulu -kokonaisuutta.

PDF icon Lataa (1.89 MB)

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.