Näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen mittaamiseen ja tulosten tulkintaan

Näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen mittaamiseen ja tulosten tulkintaan -raportin tavoitteena on antaa kokonaiskuva kaikille, jotka tulkitsevat liikkumisen mittaustuloksia ja hyödyntävät niitä liikkumisen edistämisessä. Raportti tarjoaa näkökulmia myös siihen, millä eri tavoilla liikkumissuosituksen toteutumista voi mitata ja mitä tuloksia tulkittaessa tulisi ottaa huomioon.

PDF icon Lataa (2.25 MB)

Näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen mittaamiseen ja tulosten tulkintaan -materiaalin kansi

Yhdessä liikkuen, oppimista tukien -materiaali

Yhdessä liikkuen, oppimista tukien -materiaali tarjoaa ideoita ja perusteluja Liikkuva koulu -toiminnan toteuttamiseen.

Opas, sen yhteydessä julkaistut tukityökalut ja ideoita Liikkuva koulu -toiminnan toteuttamiseen on koottu sivulle liikkuvakoulu.fi/opas.

Material på svenska: Gemensam aktivitet, stöd för lärande (pdf)

PDF icon Lataa (4.47 MB)

Yhdessä liikkuen, oppimista tukien -materiaalin kansi

Liikkuva koulu -logo (png-muodossa)

Liikkuva koulu on rekisteröity tavaramerkki. Nimen ja logon käyttämiseen tulee aina olla lupa. Koulut ja kunnat voivat käyttää Liikkuva koulu -logoa vapaasti omasta Liikkuva koulu -toiminnastaan viestiessään esimerkiksi verkkosivuilla ja materiaaleissa. Logoa ei saa luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön.

Skolan i rörelse-logotyp (png)

Image icon Lataa (40.29 KB)

Liikkuva koulu -logo

Liikkuva koulu -logo (pdf-muodossa)

Liikkuva koulu on rekisteröity tavaramerkki. Nimen ja logon käyttämiseen tulee aina olla lupa. Koulut ja kunnat voivat käyttää Liikkuva koulu -logoa vapaasti omasta Liikkuva koulu -toiminnastaan viestiessään esimerkiksi verkkosivuilla ja materiaaleissa. Logoa ei saa luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön.

Skolan i rörelse-logotyp (pdf)

PDF icon Lataa (327.51 KB)

Liikkuva koulu -logo

Tuloskooste: Perusopetuksen toimialajohdon haastattelut

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin 11 kunnan perusopetuksen johdosta vastaavan henkilönstrukturoitu Teams-haastattelu. Haastattelun teemoina oli muun muassa toiminnan tila kunnissa, hallintokuntien välinen yhteistyö sekä toiminnan vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Haastattelujen tulokset on koottu PowerPoint-esitykseksi.

PDF icon Lataa (396.4 KB)

Toimialajohdon haastattelujen tuloskoosteen kansidia.

Tuloskooste: Kysely Liikkuva koulu -kuntakoordinaattoreille

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa tehtiin kysely kuntien Liikkuva koulu -koordinaattoreille. Kyselyssä selvitettiin muun muassa Liikkuva koulu -toiminnan tilaa kunnassa sekä toiminnan vahvuuksia, heikkouksia uhkia ja mahdollisuuksia. Kyselyn tulokset on koottu PowerPoint-esitykseksi.

PDF icon Lataa (597.54 KB)

Liikkuva koulu -koordinaattorikyselyn tuloskoosteen kansidia.

Tuloskooste: Kysely peruskoulujen henkilökunnalle syksyllä 2020

Osana Liikkuva koulu -kärkihankkeen jatkoseurantaa selvitettiin koulujen henkilökunnan näkemyksiä ja kokemuksia kouluyhteisön toimintakulttuurista, opetuksesta ja työssä jaksamisesta. Kyselyn tulokset on koottu PowerPoint-esitykseksi.

PDF icon Lataa (718.38 KB)

Liikkuvan koulun henkilöstökyselyn tuloskoosteen kansidia.

Toiminnallisia tehtäviä yläkoulun aineenopetukseen

Fyysisesti fysiikkaa ja passivoitumatta passiivia. Toiminnallisen opetuksen materiaaleihin on koottu Oulun ja ympäryskuntien opettajien omassa työssään käyttämiä toiminnallisia opetusmenetelmiä oppiaineittain. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston kanssa.

Alla olevasta lataa-linkistä saat ladattua tiedoston, jossa on materiaalit kaikkiin oppiaineisiin. Oppiaineittain materiaali löytyy Ideat-osion sivulta Toiminnallisia tehtäviä yläkoulun aineenopetukseen.

PDF icon Lataa (9.11 MB)

Toiminnallisen opetuksen materiaalin kansi

Henkilökunnan hyvinvointi osana Liikkuvaa koulua

Liikkuva koulu tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia myös henkilökunnan liikkumisen edistämiseen ja työssäjaksamisen tukemiseen. Koulun henkilökunnan työpäivän aikainen liikunta on mahdollista kytkeä ainakin osittain oppilaille suunnattuihin toimintoihin. Liikkuva koulu on parhaimmillaan koko koulun yhteinen asia, ja yhdessä tekeminen vahvistaa yhteisöllisyyttä.

PDF icon Lataa (1.13 MB)

Fyysinen aktiivisuus murrosiässä: päätulokset ja tutkimusmenetelmät

Diaesitys tutkimuksesta, jossa seurattiin samojen oppilaiden liikkumisen määrää kahden vuoden ajan yhdeksässä koulussa. Murrosiän mukanaan tuomat muutokset liikkumisen määrässä ovat erilaisia tytöillä ja pojilla. Pojat liikkuvat enemmän kuin tytöt, mutta sukupuolten väliset erot liikkumisen kokonaismäärässä tasoittuvat murrosiässä. Tytöt liikkuvat kuitenkin koulupäivien aikana selvästi poikia vähemmän, eivätkä nämä erot tasoitu pois iän myötä.

PDF icon Lataa (443.02 KB)

Kuva liikkuminen murrosiässä diaesityksen kannesta

Riksomfattande nätverk som stöd för skolornas verksamhet

Riksomfattande nätverk som stöd för skolornas verksamhet. Utveckling av programmet Skolan i rörelse och spetsprojektets genomförande.

I publikationen granskas genomförandet av programmet Skolan i rörelse som en del av spetsprojektet och programmets utvidgande till hela landet. Syftet med publikationen är att beskriva det som gjorts och rita upp en helhetsbild av programmet som eftersträvar aktivare och trivsammare skoldagar.

PDF icon Lataa (9.5 MB)

Valtakunnallinen verkosto koulujen toiminnan tukena. Liikkuva koulu -ohjelman kehittyminen ja kärkihankkeen toteutus.

Julkaisussa tarkastellaan Liikkuva koulu -ohjelman toteutusta osana kärkihanketta ja ohjelman laajenemista valtakunnalliseksi. Julkaisun tarkoituksena on kuvata tehtyä ja piirtää kokonaiskuvaa aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä tavoittelevasta ohjelmasta. Lisäksi julkaisun tarkoituksena on kuvata hyviä käytäntöjä ja kitkakohtia, joihin ohjelma on törmännyt toiminnan eri tasoilla.

PDF icon Lataa (7.89 MB)

Liikettä pingispallolla -ideavihko

Liikettä pingispallolla -ideavihkoon on koottu 18 ideaa, joissa pingispalloja voidaan hyödyntää liikkeen lisäämisessä.

PDF icon Lataa (443.97 KB)

Liikettä pingispallolla ideavihkon kansi

Vähän liikkuva nuori yläkoulussa

Vähän liikkuvien lasten ja nuorten tukeminen on Liikkuva koulu -ohjelman painopisteitä. Koulupäivän aikaisella liikunnalla on tutkimuksen mukaan suurin merkitys juuri vähiten liikkuville oppilaille. Tähän tutkimustiivistelmään on koottu tietoa yläkouluikäisten liikkumisen määrästä ja vähän liikkuvien nuorten tukemisesta yläkoulussa sekä havaintoja yläkoululaisen liikkumisen esteistä koulupäivän aikana.

PDF icon Lataa (911.74 KB)

Muuttuva toimintakulttuuri rakentaa yhteisöllisyyttä

Liikkuva koulu -toiminta muovaa kouluyhteisöä, sillä lisääntyvä liike edellyttää muutoksia totuttuihin rutiineihin. Onnistuneissa malleissa toimintakulttuurin muutos tuo kouluyhteisölle monia hyötyjä. Tässä tiivistelmässä kootaan Liikkuva koulu -ohjelman tutkimuksen ja seurannan tuloksia siitä, millaisia hyötyjä toiminta kouluyhteisölle tuo, mitä nämä onnistuneet muutokset edellyttävät ja keitä hyödyt koskevat.

PDF icon Lataa (615.58 KB)

Koulumatkojen turvallisuus

Tutkimustiivistelmään on koottu tietoa liikennevakuutuksesta korvatuista koulumatkavahingoista vuosina 2007–2016. Liikennevakuutuksesta korvataan vuosittain keskimäärin 350 koulumatkavahinkoa. Alle kaksi prosenttia kaikista loukkaantumisista on vakavia. Kuolemaan johtaneita koulumatkaonnettomuuksia on tapahtunut vuosina 2007–2016 keskimäärin kolme vuodessa.

Aineiston tarkempi kuvaus taustamateriaalissa Vuosien 2007–2016 tilastoitujen koulumatkaonnettomuuksien tarkastelu.

PDF icon Lataa (1.25 MB)

Vuosien 2007–2016 tilastoitujen koulumatkaonnettomuuksien tarkastelu

Selvityksessä tarkastellaan moottoriajoneuvojen kanssa sattuneita, loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneita koulumatkaonnettomuuksia ikäluokittain ja kulkutavoittain luokiteltuna. Tämän selvityksen tulokset auttavat hahmottamaan eri kulkumuotojen riskejä koulumatkoilla liikuttaessa. Selvityksessä on tarkasteltu 6–16-vuotiaille koulumatkoilla vuosina 2007–2016 tapahtuneita liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sekä liikennevakuutuksesta korvattuja henkilövahinkoja.

Selvityksestä on tehty tiivistelmä Koulumatkojen turvallisuus.

PDF icon Lataa (2.1 MB)

Liikkuva koulu etenee koulujen toimintakulttuurissa

Kuusisivuisessa tutkimustiivistelmässä esitellään peruskoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittymistä. Tulokset perustuvat koulujen eri lukuvuosina tekemään Liikkuvan koulun nykytilan arviointiin eli ovat koulujen omia arvioita toiminnastaan.

PDF icon Lataa (886.45 KB)

Verkostoitunut hallinto ja monialaiset kumppaniverkostot Liikkuva koulu -ohjelmassa

Liikkuva koulu -ohjelma on rakentunut verkostomaiseksi. Verkostomainen toimintatapa on ollut erittäin merkityksellistä ohjelman laajenemiselle ja käytännön toimenpiteiden onnistumiselle. Tässä tiivistelmässä kuvataan Liikkuvan koulun hallinnon verkostoja, kumppaniverkostoja ja paikallisia verkostoja.

PDF icon Lataa (4.83 MB)

Liikunnanedistämishankkeesta valtakunnalliseksi ohjelmaksi ja hallituksen kärkihankkeeksi

Liikkuva koulu käynnistettiin v. 2010 hankkeena, josta se laajentui ohjelmaksi ja edelleen osaksi hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta. Tässä tiivistelmässä avataan tarkemmin Liikkuvan koulun taustoja ja etenemistä.

PDF icon Lataa (1.04 MB)

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen

Opetushallitus ja LIKES-tutkimuskeskus ovat julkaisseet tilannekatsauksen, johon on koottu tietoa vuosien 1990–2016 aikana tiedelehdissä julkaistuista tutkimuksista koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksista oppimiseen. Tilannekatsaus ja tiivistelmä sen keskeisestä sisällöstä on julkaistu Opetushallituksen julkaisusarjoissa.

Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tiivistelmä tilannekatsauksesta.
Fakta Express 1b/2018: Motion under skoldagen och inlärning. Sammanfattning av en situationsöversikt.
Facts Express 1C/2018: Physical activity during the school day and learning. Summary of the status review.

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus. Raportit ja selvitykset 2018:1.

Yhteisöllisyyttä ja iloa – Liikkuva koulu henkilökunnan osallisuuden tukena

Liikkuva koulu -toiminta tarjoaa mahdollisuuksia lisätä henkilökunnan osallisuuden kokemuksia perinteisestä kouluarjesta poikkeavalla tavalla. Osallisuuden tunteen vahvistuminen voi lisätä henkilökunnan hyvinvointia ja työssäjaksamista. Nämä ovat tärkeitä edellytyksiä myös oppilaiden hyvinvoinnille. Tutkimustiivistelmä perustuu Liikkuvien koulujen henkilökuntakyselyyn, Liikkuvan koulun nykytilan arviointiin ja valtakunnallisen Liikkuva koulu -seminaarin ennakkotehtävän vastauksiin. Materiaali on nelisivuinen A4 ja tilattavissa käsittely- ja postikulujen hinnalla materialien tilauslomakkeella.

PDF icon Lataa (1.09 MB)

Opas matkalle Liikkuvaksi kouluksi

Oppaan tarkoituksena on helpottaa matkantekoa Liikkuvaksi kouluksi ja tarjota koulujen kehittämistyölle monia erilaisia reitinvalinnan mahdollisuuksia. Rekisteröityneet Liikkuvat koulut saavat oppaan postitse. Oppaan verkkoversiosta löytyy suoria linkkejä videoihin, materiaaleihin, ideoihin ja verkkosivustoille.

PDF icon Lataa (7.23 MB)

Handboken om resan till en Skola i rörelse

Syftet med handboken är att göra vägen lättare och att erbjuda många olika möjligheter för hur man kan utveckla skolorna.

PDF icon Lataa (7.66 MB)

Osallisuuden osasia -julisteet

Liikkuva koulu -seminaarin osallistujien kokemusten pohjalta kootut Osallisuuden osasia -piirroskuvat on tehnyt Tussitaikureiden piirtäjä Joonas Lehtimäki. Osallistujien vastausten pohjalta kootusta kuvasarjasta löytyy useita elementtejä osallisuuden osasista koulun arjessa. Alla olevat pdf-tiedostot voi tuostaa ja laittaa esimerkiksi luokan ja opettajanhuoneen seinälle. Kuvien kautta voitte yhdessä pohdiskella osallistamisen mahdollisuuksia ja vaikeuksia juuri teidän koulunne arjessa. Neljä piirrosta muodostavat yhdessä rivissä panoramakuvan.

Lataa-linkistä saat ladattua tiedoston, jossa on kaikki neljä piirroskuvaa pienennettyinä.

Erilliset kuvat tulostuslaatuisena saat tästä:

Piirroskuva 1
Piirroskuva 2
Piirroskuva 3
Piirroskuva 4
 

PDF icon Lataa (1.85 MB)

Kohti aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Liikkuva koulu -ohjelman väliraportti 1.8.2015–31.12.2016

Julkaisussa tarkastellaan Liikkuvien koulujen toiminnan kehittymistä vuosina 2015–2016 sekä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden suunnassa etenemistä. Tiedot on koottu saatavilla olevista seuranta- ja tutkimusaineistoista. Tarkempia tietoja löytyy julkaisun liitteistä.

Kieliversiot:
Mot aktivare och trivasammare skoldagar. Mellanrapport 1.8.2015 - 31.12.2016 on programmet Skolan i rörelse.
Towards more active and pleasant school days. Interim report on the Finnish Schools on the Move programme 1 August 2015-31 December 2016

Väliraportin liitteet löytyvät osoitteesta liikkuvakoulu.fi/valiraportti

PDF icon Lataa (5.47 MB)

Liikkuvien koulujen näkökulmia osallisuuteen

Oppilaiden osallisuus on Liikkuvan koulun keskeinen tavoite. Liikkuva koulu -toiminta tuo paljon mahdollisuuksia oppilaiden osallisuuden kehittämiseen kouluissa. Tutkimustiivistemään on koottu tietoa oppilaiden osallisuudesta Liikkuvissa kouluissa sekä opettajien näkemyksiä siitä, mitä osallisuuden toteutuminen koulussa vaatisi.

PDF icon Lataa (804.67 KB)

Personal trainer -toimintamalli Liikkuvassa koulussa

Liikkuvan koulun personal trainer -toimintamallin pohjana on käytetty Kemin Hepolan koulun ”Liikkuva perjantai” - PT-toimintaa. Personal trainer (PT) toimii peruskoulussa ensisijaisesti oppilaiden kuntovalmentajana, liikuntakaverina ja ryhmäohjaajana. Hän opastaa nuoria vahvistamaan liikuntataitoja ja lisäämään liikunta-aktiivisuutta sekä kannustaa ja ohjaa elintapojen muutoksessa.

PDF icon Lataa (496.92 KB)

Muutoksia Liikkuvissa kouluissa 2013–2015: Oppilaat liikkujina ja koulun aktiviteettien suunnittelijoina

Tutkimustiivistelmään on koottu Liikkuvan koulun pilottivaiheen tuloksia. Tarkastelussa on muun muassa fyysisen aktiivisuuden määrä, välituntien viettäminen, koulumatkojen kulkeminen ja oppilaiden osallisuus.

PDF icon Lataa (3.23 MB)

Nuoren kouluyhteisöasema: Miten nuoren kokema kouluyhteisöasema on yhteydessä liikkumiseen?

Tiivistelmässä tarkastellaan, miten nuoren kokema kouluyhteisöasema on yhteydessä liikkumiseen? Nuoren kokema kouluyhteisöasema on yläkouluikäisen nuoren oma käsitys siitä, mikä on hänen paikkansa oman kouluyhteisön sosiaalisessa arvojärjestyksessä.

PDF icon Lataa (2.21 MB)

Liikkuminen ja viihtyminen koulussa: Liikkuvien koulujen henkilökunnan kokemuksia

Tutkimustiivistelmään on koottu henkilökunnan kokemuksia Liikkuva koulu -toiminnasta. Tulokset perustuvat keväällä 2015 tehtyyn sähköiseen kyselyyn, johon vastasi 374 opettajaa 38 koulusta.

PDF icon Lataa (2.35 MB)

Liikkuva keho – tehokkaat aivot: Mitä merkitystä liikkumisella on oppimiselle?

Mitä merkitystä liikkumisella on oppimiselle? Liikunta on myönteisesti yhteydessä oppimistuloksiin ja kognitioon. Nelisivuiseen tiivistelmään on koottu tutkimustietoa koulupäivän aikaisen liikunnan ja oppimisen yhteyksistä.

PDF icon Lataa (2.03 MB)

Koulu liikuttaa ja istuttaa: Liikkuva koulu -tutkimuksen tuloksia 2012–2015

Millainen on oppilaan päivä? Tutkimustiivistelmään on koottu tietoa Liikkuva koulu -ohjelman tutkimuksesta vuosina 2010–2015. Tiivistelmässä on tietoa muun muassa koulupäivän aikaisesta istumisesta ja liikumisesta sekä liikkumisen määrän muutoksista eri ikävaiheissa.

PDF icon Lataa (2.4 MB)

Aktiiviset koulumatkat

Suomalaiset lapset liikkuvat koulumatkansa todella aktiivisesti muihin maihin verrattuna. Mutta miten asuinpaikka, koulu ja vuodenaika vaikuttavat kulkupelin valintaan?

PDF icon Lataa (2.53 MB)

Liikkuva koulu -esite

Nelisivuinen perusesite Liikkuvasta koulusta.

PDF icon Lataa (1.06 MB)

Liikkuvan koulun Nykytilan arviointi -esite

Nykytilan arviointi -työkalu auttaa valitsemaan teidän koulullenne oikeat kehittämiskohteet. Työkalu löytyy verkkosivuilta: liikkuvakoulu.fi/nykytila

PDF icon Lataa (855 KB)

Liikkuvat koulut kunnassa: SWOT-analyysi Liikkuva koulu -toiminnan vauhdittajista ja sudenkuopista

Julkaisussa analysoidaan prosessia, jossa kunnan kouluissa ryhdytään Liikkuva koulu -toimintaan ja kunnan rakenteet ja toimet joko edistävät tai estävät tätä. Taustalla on kevään 2014 kysely ohjelmavaiheen kokeilukunnille sekä koko Liikkuva koulu -ohjelman seuranta-aineisto (2012–15). Analyysin tarkoituksena on auttaa tarkastelemaan Liikkuva koulu -toimintaa omassa kunnassa ja löytämään uusia, kouluja tukevia ratkaisuja.

PDF icon Lataa (1.79 MB)

Liikkuva koulu -kokeilukunnat 2012–15: Vakiintuuko toimintakulttuuri?

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti 17 Liikkuva koulu -kokeiluhanketta eri puolilla Suomea vuosina 2012–15. LIKES-tutkimuskeskus seurasi kokeilukuntien Liikkuva koulu -prosessia kolmen vuoden ajan. Julkaisussa on kuvattu jokaisen kokeilukunnan Liikkuva koulu -prosessia ja toimintakulttuurin vakiintumisen ehtoja.

PDF icon Lataa (4.67 MB)

So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajat kouluissa: Kevään 2015 työpajojen arviointi

Kansallisbaletin ja Suomalaisen Balettiseurueen yhteistyössä toteuttaman So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajan tarkoituksena on innostaa 5.–9.-luokkalaisia tanssimaan ja liikkumaan. Kouluille tarjottava työpaja yhdistää klassista balettia ja street-lajeja. Kevään 2015 työpajojen arviointiraportti on julkaistu lokakuussa 2015.

PDF icon Lataa (1.35 MB)

Viihtyvyyttä ja työrauhaa

Koulun henkilökunnan kokemukset ja näkemykset liikunnallisen toimintakulttuurin edistämisestä koulussa. Tammikuussa 2013 julkaistussa raportissa tarkastellaan koulujen henkilökunnan kokemuksia Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheesta ja näkemyksiä liikkumisen lisäämisestä koulupäivään.

PDF icon Lataa (1.86 MB)

Oppilaiden fyysinen aktiivisuus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen tutkimusraportista muodostuu kuva koululaisten liikkumattomasta ajasta ja passiivisuuden purkamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

PDF icon Lataa (1.56 MB)

Puolapuut, kiipeilytelineet, sählymailat, skeittirampit, tanssipelit...

Koulujen liikuntavarustus ja -puitteet Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen kouluissa

Joulukuussa 2012 julkaistussa raportissa on selvitetty Liikkuva koulu -pilottivaiheen koulujen käytössä olevat liikuntatilat, liikunnanopetuksessa käytössä olevat välineet, välituntiliikunnan välineet sekä koulujen piha-alueen tarjoamat mahdollisuudet välituntiliikuntaan.

PDF icon Lataa (661.29 KB)

Matkalla kouluun: peruskoululaisten koulumatkat ja aktiivisten kulkutapojen edistäminen

Tutkimusraportissa kuvataan suomalaisten peruskoululaisten koulumatkojen kulkemista ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kootaan yhteen aihepiiriin liittyvää tietoa. Lisäksi raportissa tarkastellaan koulumatkaliikunnan edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja pohditaan strategioita aktiivisen liikkumisen lisäämiseksi.

PDF icon Lataa (2.39 MB)

Liikkuvat koulut opinnäytteissä

Koosteessa esitellään kaikki tammikuuhun 2014 mennessä valmistuneet pro gradu -tutkielmat, jotka on tehty Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa (2010–2012) kerättyä aineistoa hyödyntäen. Esiteltävät 26 tutkielmaa ovat 41 opiskelijan ja 13 ohjaajan yhteistyön tulos neljästä eri yliopistosta. Esitettävät tulokset ja johtopäätökset ovat opiskelijoiden tulkintoja.

PDF icon Lataa (2.62 MB)

So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajat kouluissa

Kansallisbaletin ja Suomalaisen Balettiseurueen tanssityöpajat innostavat keväällä 2015 5.–9.-luokkalaisia tanssimaan ja liikkumaan. Kouluille tarjottava työpaja yhdisti klassista balettia ja street-lajeja. Tiivistelmä on osa työpajojen arviointia.

PDF icon Lataa (2.33 MB)

Videot

YouTube-kanavasta löydät kaikki Liikkuvan koulun videot

Liikkuva koulu suosittelee -soittolistaan on koottu koulujen ja kumppaneiden videoita.

Verkkokauppa

Koulujen toiveesta Liikkuva koulu -ohjelma on perustanut verkkokaupan, josta löydät Liikkuva koulu -tuotteita lisäämään liikettä koulupäivään, vastuuhenkilöiden palkitsemiseen ja toiminnan näkyvyyden lisäämiseen.

Kaupan löydät osoitteesta: kauppa.liikkuvakoulu.fi

Kuvat

Sivuston valokuvat ovat Liikkuva koulu -ohjelman omaisuutta. Kuvien käyttämiseen tulee aina kysyä erikseen lupa.

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen 2010–2012 loppuraportti

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheessa 21 paikallista hanketta aloitti toimintansa syksyllä 2010. Pilottivaihe jatkui kevääseen 2012. Julkaisussa tarkastellaan hankkeiden toimintaa, tutkimuksen ja seurannan tuloksia sekä Liikkuva koulu -kokonaisuutta.

PDF icon Lataa (1.76 MB)

Liikkuva koulu -hankkeen pilottivaiheen väliraportti

Julkaisussa tarkastellaan pilottivaiheen hankkeiden käynnistymistä, toimintamuotoja ja ensimmäisiä tutkimustuloksia. Lisäksi kuvataan Liikkuva koulu -kokonaisuutta.

PDF icon Lataa (1.89 MB)

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.