Liikkuvat-palkinnot 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa Liikkuvat-palkinnot esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi. Aiemmin palkintoja on myönnetty kunnille ja kouluille Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu -toiminnasta. Vuonna 2020 palkitaan ensimmäistä kertaa myös Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta.

Palkitsemisella halutaan kannustaa toimijoita laadukkaaseen liikkumisen edistämistyöhön ja tuoda esiin ansiokasta työtä. Palkinnoilla kiinnitetään huomiota toimintaan, jossa edistetään rohkeasti, määrätietoisesti ja innovatiivisesti kunkin kohderyhmän liikkumista sekä hyvinvoivaa ja liikunnallista elämäntapaa ja toimintakulttuuria.

Palkinnot 2020

Vuoden Liikkuva varhaiskasvatus -yksikkö: Karhukallion päiväkoti, Rusko ja Toivalan päiväkoti, Siilinjärvi
Vuoden Liikkuva koulu: Länsinummen koulu, Pietarsaari ja Keski-Palokan koulu, Jyväskylä
Vuoden Liikkuva opiskelu -oppilaitos: Muuramen lukio ja Valkeakosken ammattiopisto VAAO

Palkitsemisperusteet

Karhukallion päiväkoti, Rusko

Karhukallion päiväkodin jokaisessa ryhmässä on liikuntavastaava ja koko talon yhteinen liikunta-agentti, jotka yhdessä muodostavat yksikön liikuntatiimin. Kehittämistyö on kytketty varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin, joista valitaan yksi tai kaksi kehittämiskohdetta kerralla nykytilan arvioinnin ja yhteisen keskustelun pohjalta. Toimintaa arvioidaan sekä yksikkö- että lapsitasolla esimerkiksi liikunnan seurantaviikon kautta.

Lasten liikkuminen on Karhukallion päiväkodissa monipuolista. Liikkuminen on osa vuosisuunnitelmaa, uusia toimintamalleja ja ideoita kokeillaan rohkeasti ja turhista säännöistä on luovuttu. Toimintaympäristö sekä sisällä että ulkona kannustaa liikkumaan

Luontoliikunta ja ympäristökasvatus ovat päiväkodissa keskeisessä roolissa, ja vuodesta 2016 ulkotoiminnan tukikohtana ovat olleet oma kota ja teltta. Aikuisten roolina Karhukallion päiväkodissa on innostaa ja kannustaa liikkumaan sekä tarttua lasten spontaaneihin ideoihin. Liikunnalliset tapahtumat ovat pitkälti lasten suunnittelemia, ja osassa ryhmistä on toiminnassa lasten parlamentti.

Liikunta on osa myös kohtaamisia perheiden kanssa. Perheille on järjestetty muun muassa liikunnallisia iltapäiviä, aamun porttitehtäviä ja liikuntapasseja. Liikunnasta keskustellaan päivittäisissä kohtaamisissa, vanhempainilloissa ja perheille lähetetään tietoiskuja Wilman kautta. Perheiltä kysytään vuosittain myös liikkumistoiveita.

Karhukallion päiväkoti on ollut mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa pilottivaiheesta lähtien. Hankerahoituksen myötä yksikön imussa lähtivät mukaan myös kunnan muut yksiköt. Karhukallion päiväkoti on ollut mukana luomassa Ruskoon kuntatasoista rakennetta, ja osallistuu aktiivisesti myös alueelliseen verkostoon.

Toivalan päiväkoti, Siilinjärvi

Toivalan päiväkodissa on luotu pysyviä rakenteita Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaan. Molemmissa toimipaikoissa ja jokaisessa tiimissä on liikuntavastaavat. Liikkuva varhaiskasvatus on mukana myös vuosittain tehtävässä asiakaskyselyssä. Toivalan päiväkoti on aktiivisesti mukana myös Siilinjärven kunnan Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnassa.

Toivalan päiväkodissa liikkumista suunnitellaan ja arvioidaan systemaattisesti. Nykytilan arviointi tehdään vuosittain ja tavoitteita asetetaan sen pohjalta. Liikkuminen on huomioitu sekä kuntavasussa (varhaiskasvatussuunnitelma) että ryhmävasuissa, ja jokainen tiimi suunnittelee omat pienet askeleensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimintaa seurataan muun muassa käymällä läpi pedagogisia dokumentteja. Liikkuminen ja motoriset taidot ovat vahvasti mukana myös lasten vasu- ja esiopetuskeskusteluissa. Yksikön johtaja on vahvasti sitoutunut toimintaan ja seuraa aktiivisesti yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Liikkumisen mahdollisuuksia luodaan muun muassa kouluttamalla henkilöstöä, hyödyntämällä monipuolisesti tiloja ja välineitä, järjestämällä tapahtumia ja hyödyntämällä lähiluontoa. Henkilöstö liikkuu yhdessä lasten kanssa ja Toivalan päiväkodissa retkeillään paljon. Lasten mielenkiinnon kohteet ohjaavat päivittäistä tekemistä. Toimintaa suunnitellaan lasten toiveiden pohjalta. Aikuiset rikastuttavat toimintaa ja rohkaisevat kokeilemaan: lapset saavat paljon positiivista kannustusta ja huomiota myös yrittämisestä.

Liikkuminen on vahvasti mukana myös perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Hakutilanteissa kerrotaan, miten päivän aikana on liikuttu ja perheitä kannustetaan liikkumaan myös yhdessä. Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa on tehty näkyväksi sekä yksikön omissa viestintäkanavissa että paikallisessa mediassa.

Länsinummen koulu, Pietarsaari

Länsinummen koulussa Pietarsaaressa Liikkuva koulu -toimintaa on saatu vakiinnutettua pysyväksi osaksi koulun arkea ja rakenteita. Toiminnan vahvuuksia ovat oppilaslähtöisyys ja eriyttäminen eritasoisille oppijoille.

Länsinummen koulun Liikkuva koulu -toimintaa organisoi kahden opettajan tiimi, mutta toteutuksessa on mukana koko henkilöstä. Toiminta kirjataan vuosittain koulun lukuvuosisuunnitelmaan, ja toimintaa seurataan säännöllisesti muun muassa opettajien kokouksissa. Nykytilan arviointi -työkalu on koulussa vuosittaisessa käytössä.

Henkilökunta on sitoutunutta ja ideoi aktiivisesti liikkumisen mahdollisuuksia koulupäivään. Henkilöstöä on myös koulutettu monipuolisesti. Koulupäivän rakennetta on muokattu niin, että liikunta mahdollistuu ja toiminta on monipuolista päivä-, viikko- ja kuukausitasolla. Pitkillä välitunneilla järjestetään monenlaista toimintaa kuten musavälkkiä, metsävälkkiä ja liikunnallisia tempauksia.

Oppilailla on mahdollisuus osallistua toiminnan ideointiin ja toteutukseen. Oppilaat pyörittävät välituntilainaamoa, jonka toimintaa myös koti ja koulu -yhdistys on tukenut hankkimalla välineitä. Oppilaat ovat olleet mukana muun muassa liikunnallisten tempausten, välituntilainaamon tarvikkeiden ja koulupihan suunnittelussa. Toiminnassa on huomioitu myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.

Koulu viestii perheille aktiivisesti siitä, että koulu on sitoutunut liikunnalliseen toimintakulttuuriin. Isompien tapahtumien ja tempausten kautta toimintaa on tehty näkyväksi myös paikallismediassa.

Keski-Palokan koulu, Jyväskylä

Keski-Palokan koulussa Liikkuva koulu -toiminta on koko kouluyhteisön yhteinen asia. Toimintaa organisoivat kaksi yhdysopettajaa, jotka ovat mukana myös Jyväskylän kaupungin kehitystoiminnassa. Liikkuva koulu -toiminnasta päättää oppilasneuvosto, jossa on edustaja jokaiselta luokalta. Myös rehtori ja vanhempainyhdistys ovat vahvasti toiminnan tukena. Nykytilan arviointi -työkalu on koulussa käytössä, ja toimintaa seurataan ja kehitetään palautteen pohjalta. Liikkuva koulu -toiminta on Keski-Palokan koulussa jatkuvaa, eikä se ole sidottu henkilöihin vaan koulun rakenteisiin.

Keski-Palokan koulun toiminnassa huomioidaan erilaiset oppilaat ja eritasoiset liikkujat. Koulussa on sekä kaikille yhteistä että kohdennettua toimintaa erilaisille liikkujille. Liikunnallinen kerhotoiminta ja toiminnallinen opetus ovat iso osa Liikkuva koulu -toimintaa, mutta koulussa järjestetään myös välituntitoimintaa, turnauksia, kisailuja ja kampanjoita. Myös koulupäivän rakenteita ja koulun tiloja on muokattu liikkumiseen kannustaviksi.

Oppilaat ovat Liikkuva koulu -toiminnassa aktiivisessa roolissa. Oppilaiskunnan hallituksella on oma toimintasuunnitelma, johon Liikkuva koulu -toimenpiteet kirjataan. Toimenpiteiden toteutumista arvioidaan liikkuvassa oppilaskunnassa, jonne liikkuvaksit keräävät palautetta omista luokistaan. Keski-Palokan koululla on myös oma logo ja oppilaiden sanoittama laulu, jossa Liikkuva koulukin on mainittu.

Keski-Palokan koulu jakaa tietoa toiminnastaan aktiivisesti sekä koulun sisällä että ulkopuolella. Huoltajille viestitään aktiivisesti, ja esimerkiksi koulun omien turnausten lopputapahtumat striimataan koteihin. Tietoa ja taitoa on jaettu aktiivisesti sekä omassa kunnassa että valtakunnallisesti. Liikkuva koulu -toiminta on pystytty Keski-Palokan koulussa vakiinnuttamaan ja tuotu koulun pysyviin rakenteisiin. Koulupäivän liikunnallistaminen ei ole erillistoimenpide vaan 550 oppilaan koulun arkea.

Muuramen lukio

Muuramen lukion Liikkuva opiskelu -toimintaa koordinoidaan laaja-alaisesti, moniammatillisesti ja opiskelijaedustus huomioiden. Toiminta on integroitu osaksi oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatin tavoitteen asettelua, kirjattu työsuunnitelmiin ja opinto-oppaaseen sekä integroituu kuntatason hyvinvointistrategiaan. Näiden lisäksi keskeiset asiat Liikkuvasta opiskelusta on kirjattu LOPSiin (lukion opetussuunnitelma).

Opiskelijat ovat Muuramen lukiossa osallisena kaikilla toiminnan tasoilla: suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Esimerkiksi Liikuntatutor-toiminta on lukiossa aktiivista.

Toiminnan vaikutuksia seurataan säännöllisesti sekä yksilötasolla että yhteisötasolla. Opiskelijoille toteutetaan vuosittain hyvinvointikysely ja yhteisötason arviointia toteutetaan vuosittaisilla väli- ja itsearvioinneilla. Oppilaitoksessa on käytössä myös alumnikysely, jossa oppilaitoksesta valmistuneiden opiskelijoiden elämänlaatua kysytään kaksi vuotta valmistumisen jälkeen.

Muuramen lukion Liikkuva opiskelu -toiminta on laaja-alaista, hyvinvoinnin eri osa-alueisiin syventyvää ja opetukseen integroitua. Toiminta on yhdistetty oppilaitoksen erityispiirteeseen, yrittäjyysopintoihin. Lisäksi toimintaa on yhdistetty opetuksen virtuaalisisältöihin ja tekoälyyn liittyviin kehittämishankkeisiin. Toimintaa on tarjottu myös etänä, esimerkiksi etävalmennuksena. Opiskeluterveydenhuolto on mukana aktiivisena yhteistyökumppanina.

Oppilaitos on ollut aktiivinen verkostotoimija niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti jakaen kokemuksiaan ja osaamistaan. Toiminnasta on kerrottu monipuolisesti sekä oppilaitosyhteisön sisällä, valtakunnallisesti että kansainvälisesti koulutustilaisuuksissa. Toiminta on muuttanut niin opiskelijoiden kuin työyhteisönkin arkea ja toimintatapoja liikunta-aktiivisuutta ja hyvinvointia edistäväksi.

Valkeakosken ammattiopisto VAAO

Valkeakosken ammattiopisto VAAO on kehittänyt Liikkuva opiskelu -toimintaa vuodesta 2017 asti. Toimintaa koordinoivat VAAO-koordinaattorit ja Liikkuva VAAO-työryhmä. Työryhmän tehtävänä ollut luoda tiedollista pohjaa toiminnalle ja varmistaa rakenteet, joissa Liikkuva opiskelu -toimintaa on mahdollista hyödyntää. Lisäksi oppilaitoksessa on moniammatillinen ohjausryhmä, jossa on mukana myös laaja-alaisesti opiskelijahyvinvointia edistävää kumppaniverkostoa.

Aktiivisten opettajien kanssa on kokeiltu rohkeasti erilaisia toimintamalleja. Hanke on panostanut henkilöstön osaamiseen ja tietoisuuteen fyysisen aktiivisuuden hyödyistä opiskelu- ja työkyvylle. Toiminnassa on huomioitu hyvinvointiin liittyvät asiat laaja-alaisesti ja tarjottu toimintaa, joka tukee työkykyä, liikunnallisuutta ja yhteisöllisyyttä opiskelupäivän aikana niin opiskelussa kuin välitunneilla. Myös erityistä tukea tarvitsevat on huomioitu tarjoamalla yksilöllistä tukea ja matalan kynnyksen toimintaa.

Toimintaa seurataan laaja-alaisella arviointimenetelmillä ja eri tasojen palautteet huomioiden. Käytössä on muun muassa RE-AIM-arviointikehys. Lisäksi toiminnasta saatua palautetta hyödynnetään ja toimintaa kehitetään jatkuvasti palautteen perusteella.

Opiskelijat osallistuvat toimintaan monipuolisesti ja heidän osaamistaan hyödynnetään muun muassa liikuntapaikkojen rakentamisessa, välineiden tekemisessä, tilojen suunnittelussa ja erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Opiskelijakuntatoiminnan kanssa tehdään yhteistyötä, ja opiskelijoista on perustettu hyvinvointitutor-ryhmä.

VAAO tekee toimintaansa tunnetuksi monipuolisin viestintäkanavin, sekä on ollut aktiivinen viestijä ja toiminnan kehittäjä myös valtakunnallisesti.

CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 80 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png avi mov mp3.
CAPTCHA
Vastaamalla kysymykseen varmistat, että olet ihminen.